Home

Antal förvärvsarbetande per kommun

Andel kvinnor och män i chefsposition per kommun (dagbef

Antal företagsförekomster per kommun, 201

 1. Antal förvärvsarbetande: 2020-11-26: Näringsliv: Sysselsatta per bransch: 2020-11-26: Näringsliv: Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch: 2020-11-26: Snabbstatistik: Påbörjade bostadslägenheter kvartal 3: 2020-11-23: Snabbstatistik: Färdigställda bostadslägenheter kvartal 3: 2020-11-23: Snabbstatistik: Företagskonkurser: 2020-11-16: Snabbstatisti
 2. Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut. Per 1 000 inv, 16-64 år, 201
 3. gsberg 34 49% 58% 25% 65% 221 000 164 1,53 Fullersta 40 50% 15% 34% 87% 439 100 342 1,63 Gladö Lissma 40 47% 14% 14% 83% 348 200 470 1,76 Glömsta - Loviseberg 30 49% 22% 38% 88% 420 600 301 1,96 Högmora 34 50% 18% 28% 86% 396 400 358 2,6

Fakta och statistik om företagsklimatet i Tierps kommun Befolkningsfakta På sidan Befolkning finns statistik om befolkningen, antal förvärvsarbetande per näringsgren, pendlare, bostäder och inkomster samt befolkningsutveckling och prognos Förvärvsarbetande 16- år med arbetsplats i Sundsvalls kommun (dagbefolkning) 2017 Fördelning % Index (Riket=100) Antal förvärvsarbetande Näringsgren (SNI 2007) Män Kvinnor Båda könen Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,9 99 715 305 1 020 Tillverkning och utvinning 8,4 75 3 607 810 4 417 1,2Energi och miljö 118 472 163 63 Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2018 Förvärvsarbetande efter ålder och kön (nattbefolkning) Arbetslöshet i länet Tierp Riket Antal Antal ej Andel (%) (15-74 år i Uppsala län) Män 289 032 310 48 Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 75 154 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 7 79 100 100 100 100 100 100. Andel förvärvsarbetande per näringsgren i Oskarshamns kommun, Kalmar län och riket; Antal förvärvsarbetande i Oskarshamns kommun efter näringsgren, 2008-2019. Statistiken redovisas för tydlighetens skull i tre diagram. Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik

Antal sysselsatta 16+ år inom sällanköpsvaruhandeln: Sysselsatta total detaljhandel: Antal sysselsatta 16+ år inom total detaljhandel: Andel av förvärvsarbetande: Andelen sysselsatta inom detaljhandeln i relation till totala antalet förvärvsarbetande: Omsättning per sysselsatt: Omsättning mkr per sysselsatt i detaljhandel Av de 4 813 personer som flyttade in i kommunen var 2 368 kvinnor och 2 445 män. 4 140 personer har flyttat ut, Förvärvsarbetande efter sektor 2018 (antal i ålder 16-74 år) Nattbefolkning. Dagbefolkning. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kommunen. 22 384. Förvärvsarbetande per bransch 2017; Nattbefolkning. Dagfolkning. Bransch. Antal. Antal förvärvsarbetande personer efter yrkeskategori 2013 Dagbefolkning*) Nattbefolkning*) Kommunen länet Kommunen Länet Näringsgren Antal % % Antal % % Jordbruk, skogsbruk och fiske Män 376 3,8 1,9 373 3,5 1,6 Kvinnor 87 0,9 0,5 91 0,9 0,

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och

Antal förvärvsarbetande - Regionfakt

Inventering av äldre nedlagda deponier i Varbergs kommun Under 2015 och 2016 inventerades totalt 29 deponier i Varbergs kommun. Av dessa hamnade 14 deponier i riskklass 2 och 15 i riskklass 3. Inventering av äldre nedlagda deponier i Falkenbergs kommun Under 2015 inventerades 27 deponier. Av dessa hamnade en deponi i riskklass 1, 14 deponier Förvärvsarbetande (dagbefolkning), 16-64 år, i kommunen efter näringsgren (SNI2007) Antal Andel, 2012 Näringsgren/År 2007 2009 2011 2012 Kommun Län Riket Kvinnor G01 jordbruk, skogsbruk och fiske 51 97 48 50 1.9% 2.4% 1.5% 26.0% G02 tillverkning och utvinning 1136 843 841 785 30.1% 21.1% 13.2% 24.0 Utrikes födda 2019 Antal kvinnor per 1 000 män i åldern 20-44 år, 2019 Andel förvärvsarbetande 2014-2018 Andel födda utomlands av samtliga Kostnader per invånare, medelvärde 2019 Kommunen Länet Riket Kommunens kostnader per invånare 201

(Se Arbetande i kommunen ovan) Andel förvärvsarbetande. Visar andel förvärvsarbetande som bor i kommun (nattbefolkning), län och riket samt en differens mot riket. Redovisas för åldersgruppen 20-64 år, uppdelat på män och kvinnor. Med nattbefolkning avses förvärvsarbetande efter bostadens belägenhet. Hel- och deltidsarbet Antal förvärvsarbetande . 66 753. Förvärvsfrekvens i kommunen. 67 %. Antal förvärvsarbetande i FA-regionen. 477 57 Sysselsatta inom detaljhandeln i relation till totala antalet förvärvsarbetande, 2007-2017 Omsättning mkr per sysselsatt i detaljhandeln per kommun och län, 2007-2017 * = OBS! Fr.o.m 2015 har definitionen av fritidshus ändrats något till följd av Skatteverkets förändring av typkodern Förvärvsarbetande - 16 procent arbetar i fristående verksamhet 9 genomsnitt 191 elever per skolenhet, kommunala skolor har 223. Fristående gymnasieskolor har 213 elever per skolenhet i genomsnitt, Antal kommuner med fristående och offentlig Årlig relativ förändring av antalet förvärvsarbetande 16- år 2014-2018, dagbefolkning, procent14 Andel arbetslösa inklusive i program med aktivitetsstöd september 2019, av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, procent..... 1

bostäder bidra till att antalet förvärvsarbetande Salems-bor ökar med 23 procent från 7 700 till 9 500 personer. Den ökade totalbefolkningen innebär också att skatte-inkomsterna ökar successivt till kommunen. Om arbetsplatskvoten (antalet arbetstillfällen i för-hållande till antalet förvärvsarbetande) inte skal Näringsgren Kön Antal Antal per 1 000 förvärvsarbetande Antal Antal per 1 000 förvärvsarbetande Anmälda arbetsolyckor som har medfört sjukfrånvaro och anmälda arbetssjukdomar efter näringsgren 2015. Arbetstagare och egenföretagare Inkomna arbetsskadeanmälningar för 2015 (t.o.m. första kvartalet 2016) Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år Födda i kommunen, antal Antal födda i kommunen under året. Källa: SCB. 55 49 61 51 43 52 60 50 64 55 Döda, antal Antal döda under året. Källa: SCB. 70 61 65 70 67 65 62 60 62 75 Inflyttade till kommunen, antal Antal inflyttade till kommunen under året. Avser inrikes inflyttade + immigrerade. Källa: SCB. 301 317 303 291 330 279 349 324. inkl. grovt, antal/100 000 inv. Fr.o.m. 2015 avser uppgifterna per kommun endast de brott som kunnat härledas till kommunen. Tidigare år fanns det med brott som begåtts i länet men inte kunnat kopplas till en specifik kommun. Källa: BRÅ

Flest antal förvärvsarbetande i Skåne återfinns inom näringsgrenen vård och I Tabell 1 finns en sammanfattning av antalet förvärvsarbetande per näringsgren i Skåne. 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0 Antal anställda samt andel inom transport och magasinering per kommun (SCB) Arbetsställekommun Anställda inom Transport. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att d et inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011 Antalet arbetsresande på avstånd 0-15 km och 15-30 km varierar över riket (se Figur 1). De stora mängderna arbetsresande hänger av naturliga skäl tätt ihop med kommunernas . 1 Efter uppräkning till alla förvärvsarbetande 16-74 år och en upattning av hur stor andel som har reseavstånd över 30 km uppgår de till drygt 800000 Andel förvärvsarbetande 2007-2012 (nattbefolkning) boende i kommunen 20-64 år 10 Antal förvärvsarbetande och i arbetsför ålder 2007-2012 (nattbefolkning) boende i kommunen 20-64 år 10 Vanligaste yrkena efter kön, 2012, dagbefolkning 10 Största arbetsgivare i kommunen 2012 11 Pendling till och från kommunen 1

Senast uppdaterat - Regionfakt

Förvärvsarbetande (dagbefolkning) 16-74 år, förändring per kommun, 2011-2016, och förvärvsintensiteten bland 20 till 64-åringar, 2016 10 Antal förvärvsarbetande 16-74 år (dagbefolkning) efter ålder i Västernorrlands län, 2011-2016 11 Antal förvärvsarbetande 16-74 år (dagbefolkning) efter ålder i Jämtlands län, 2011-2016 1 Detta motsvarar 3,4 % (2,4 % år 2018) av ungdomarna i kommunen. Motsvarande andel i Skåne som helhet var 5,3 % och i riket 4,2 %. Lomma kommun har stor utpendling av arbetskraft. Nästan fyra av fem förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar utanför kommunen, främst i Malmö och Lund. En viss inpendling sker också till kommunen. Bostadsbyggand Antal invånare 20-64år: Andel förvärvsarbetande: Medianinkomster, kr: Totalt : Kvinnor : Män : Totalt : Kvinnor : Män : Tätort-1: 22200 : 78 : 76 : 79 : 237819 : 216237 : 267634 : Tätort-2: 369 : 70 : 70 : 70 : 210482 : 193552 : 226938 : Tätort-3 osv. 124 : 90 : 88 : 92 : 277328 : 227000 : 348380 : Utanför tätort: 584 : 83 : 84 : 83 : 240693 : 218449 : 266566 : Hela kommunen: 23269 : 78 : 76 : 79 : 237584 : 216073 : 26718

Fyra kommuner med kraftig ökning av förnybara bränslen iStatistik för covid-19 i Region Sörmland - Region SörmlandSödermanland saknar 4000 företagsamma

Video: Din kommun i siffror - Ekonomifakt

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch - Regionfakt

välfärd. 2016 var antalet förvärvsarbetande i Jönköpings kommun 73 151, vilket mot-svarar 41 procent av den totala sysselsättningen i länet och 1,5 pr ocent av hela rikets Diagram D Sysselsättningsgrad (%) bland befolkningen 20-64 år, per kommun 2016. De 20 kommuner med högst antal sysselsatta, samt Kalmar, är namngivn 26 Förvärvsarbetande 2009-2017 27 Förvärvsarbetande per kommun 2010-2017 28 Arbetsplatser per kommun 2010-2017 29 Befolkning per kommun 2015-2050 30 Kundnöjdhet per trafi kslag 2008-2017 31 Kundnöjdhet fördelat på resfrekvens och ålder 2017 32 Påstigande och avstigande 33 Påstigande per kommun 2008-201 Sysselsättningsgrad (förvärvsintensitet 20-64 år) per kommun 2018 Bland länets kommuner varierar sysselsättningsgraden från 79,5 % i Tranås till 89,1 % i Habo. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet förvärvsarbetande med 2 137 personer i länet. Det är ungefär 1 500 färre än ökningen mellan 2016-2017

Kristianstads tätort. I den ruta med flest antal har 42 per-soner sin arbetsplats. • 238 personer förvärvsarbetar inom Kristianstads kommun, men utanför degeberga tätort. • 69 förvärvsarbetande arbetar i en annan skånsk kommun. • 16 förvärvsarbetande från degeberga tätort har sin arbets-plats utanför Skånes gräns Sundsvalls kommun hade, år 2013, 49 758 förvärvsarbetande3 resulterade i en femtondeplacering bland rikets kommuner. Gentemot totalt antal förvärvsarbetande i riket utgör detta 1,08 % vilket även är en procentsats som hållits stabil sedan år 2011. Nedan redogörs för hur stor andel av kommunen Andel förvärvsarbetande 2014-2018 Andel födda utomlands av samtliga Procent av befolkningen 20-64 år förvärvsarbetande (20-64 år) 2017 Förvärvsarbetande 201 Förvärvsarbetande invånare, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldersgrupp dividerat med antal invånare i åldersgrupp den 31/12. Källa: SCB. Kolada N00908, N00909, N00914, N00910, N00911, N00912 och N00913 Kommunen 53 864 52 825 50 814 53 829 52 53 52 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 107 215 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 67 67 134 10

Antalet barn i åldern 0-5 år ökar med 130. Antalet barn i grundskoleåldern, 6-15 år, ökar med 950. Åldersgruppen 16-18 år, det vill säga ungdomar i gymnasieåldern, ökar i antal med 620. Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar, 19-64 år, ökar med 3 390 Kommunen 3 581 3 260 2 241 2 147 61 56 59 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 124 255 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 8 13 Kommunen 7 107 6 971 6 391 7 026 70 73 71 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 384 774 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 8 8 16 39 Kommunen 20 887 20 275 12 229 14 388 74 74 74 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 88 178 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och kommun 2013 Kommun Kommuner Landsting Statlig förvaltning och affärsverk Näringslivet Uppgifter från Arbetsförmedlingens statistik sökande 1996-2014 per kommun Handel och service Flera centrala handelsfastigheter har bytt ägare och fått nya hyresgäster. Emmakliniken.

Kommunfakta - Tierp

Kommunen 5 608 5 328 3 493 2 773 63 59 61 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 372 751 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal. Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan och den största ökningen sedan år 2010. Antalet arbetstillfällen i kommunen ökade med över 2 000 stycken till strax över 65 000

antal immigranter per kommun år 2004-2014. SCB, (2016e). SCB, (2016f). SCB, (2016g). Figur 5. Medelvärde andel förvärvsarbetande i Arbetsför ålder 20-64 år och medelvärde antal immigranter per kommun. SCB, (2016e). SCB, (2016g). SCB, (2016h). I Figur 4 och 5 kan en svagt positiv trend inom medelvärdet av immigration per kommun tal för area per förvärvsarbetande, hyra per förvärvsarbetande och hyra per kvadrat-meter för perioden 2010 till 2015. I bilaga 6 redovisas samtliga tre nyckeltal per myndighet för år 2015. Nyckeltalen i bilagorna 3 till 6 är baserade på samtliga loka-ler och förvärvsarbetande för respektive myndighet oavsett vilken kommun uppgif att uppnå en balans mellan antalet invånare i kommunen och antalet arbetstillfällen, men också för att stärka Huddinges roll som regional motor. Ett sätt att mäta detta är arbetsplatskvot, som är ett mått på antalet arbetsplatser per förvärvsarbetande kommuninvånare. Huddinges långsiktiga mål är att uppnå e Kommunen 55 327 53 810 52 058 54 659 55 54 55 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 108 219 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000. Kommunen 8 679 7 677 6 216 6 218 72 64 69 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 471 958 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal.

Näringslivsstruktur - Oskarshamns kommu

Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 695 1 408 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 17 16 33 713 100 100 100 100 100 100 3 4 3 2 3 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 3 2 2 Kommunen 2 261 1 969 1 889 1 777 71 63 68 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 481 984 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal. Kommunfaktablad - Folkhälsomyndighete Invånare 2014 Antal Andel Förvärvsarbetande 2013 Män 43 457 49,2% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området Kvinnor 44 893 50,8% Män 25 003 Båda könen 88 350 100% Kvinnor 24 308 Båda könen 49 311 Åldersfördelning 2014 Antal Andel 0‐18 år 17 112 19,4% Antal förvärvsarbetande 20‐64 år boende i område

Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2015 Förvärvsarbetande efter sektor 2015 677 1 368 2 919 2 809 5 728 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 16 16 32 692 100 100 100 100 100 100 2 3 3 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 2 1 2 74 invånare per km2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 23 invånare per km2 (Riket) Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen efter näringsgren, 16 år och äldre (2010) Män Kvinnor. * Karlstads kommun har gemensam gymnasieskola med Hammarö kommun. KARLSTADS UNIVERSITET Antal registrerade studenter* den 6 nov respektive å Nyckeltal kommun Folkmängd per 31/12, antal 23 198 23 167 23 116 22 992 22 867 Skattesats 33,23 33,23 34,39 34,39 34,39 försörjningskvoten, dvs. antalet i förvärvsarbetande ålder som försörjer barn och gamla, påverkas negativt om många ungdomar väljer att flytta Kommunen 5 591 5 292 3 570 2 681 64 56 60 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2013 Förvärvsarbetande efter sektor 2013 370 746 2 858 2 767 5 625 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal.

Begrepp och definitioner » HUI - Handeln i Sverig

Kommunen 4 679 4 393 2 181 2 188 73 71 72 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 107 215 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal. Antalet förvärvsarbetande i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, uppgick till drygt 1,6 miljoner år 2018. Detta motsvarar omkring en tredjedel av samtliga förvärvsarbetande. De regionala variationerna är dock stora Förvärvsarbetande, antal Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen Med det menas att kommunens totala skulder är just nu högre än det egna kapitalet. Antalet förvärvsarbetande totalt i kommunen uppgick 2018 till 12 426 personer, vilket är en liten ökning mot år 2017 då siffran uppgick till 12 422 personer Genomsnittliga antalet förvärvsarbetande var 11 726 st, icke förvärvsarbetande var 9 035 st. År 1993 var det 10 979 st förvärvsarbetande, 2015 var det 12 795 st. Trenden var att antalet förvärvsarbetande ökade med 75,3 personer per år, med ett standardfel på 6,4

Socialdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

Fakta om Eskilstuna - Eskilstuna kommu

Kommunen 6 007 5 342 5 033 4 591 77 73 76 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 481 984 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 7 6 13 50 Genomsnittliga antalet förvärvsarbetande var 6 502 st, icke förvärvsarbetande var 5 073 st. År 1993 var det 5 668 st förvärvsarbetande, 2015 var det 7 385 st. Trenden var att antalet förvärvsarbetande ökade med 89,2 personer per år, med ett standardfel på 3,4 Förvärvsarbetande i Piteå kommun Antalet förvärvsarbetande personer ökade i Piteå kommun mellan år 1993 och år 2015. Genomsnittliga antalet förvärvsarbetande var 18 581 st, icke förvärvsarbetande var 14 610 st. År 1993 var det 16 954 st förvärvsarbetande, 2015 var det 20 601 st Kommunen 5 235 5 034 3 897 3 235 65 73 69 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 384 774 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 6 6 12 39 Antal vaccinerade fördelat per kommun och ålder. Nyhet, publicerad 28 januari 2021. Nu är det möjligt att följa vaccinationerna mot covid-19 fördelat på antalet registrerat vaccinerade per kommun. Det är Folkhälsomyndigheten som sammanställer uppgifter om vaccinationerna mot covid-19 på nationell, regional och kommunal nivå

Kommunen 7 424 6 334 7 453 6 246 70 67 69 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 51 107 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 8. Förvärvsarbetande med bostad i området 30 639 Förvärvsarbetande med arbetsplats i området 31 914 Inpendling 5 594 Utpendling 4 184 Nettopendling + 1 410 Inkomster 2015 Avser 20-64 år män kvinnor60 000 summa Medianinkomst, tkr 322 270 292 Medelinkomst, tkr 313 262 289 Antal personer 20-64 år 19 368 17 284 36 65

Andel förvärvsarbetande per bransch i tätorter med minst

kommunen Nettopendling-4 202 -6 126 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 1 520 817 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 14 054 11 808 till övriga kommuner i länet 13 303 11 426 t Nattbefolkning: Dagbefolkning (arbetstillfällen): 9 852 5 682 från övriga kommuner i länet 8 332 4 865 Män Kvinno Kommunen 3 490 3 137 3 396 2 936 72 72 72 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 481 984 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 7 50 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling 18 58 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 86 64 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 453 262 till övriga kommuner i länet 338 207 6 Nattbefolkning: Dagbefolkning (arbetstillfällen): 471 320 från övriga kommuner i länet 385 256 Män Kvinno Kommunen 2 378 2 044 2 115 2 140 66 63 65 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 75 154 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 3.

arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-342 -167 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 99 95 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 742 578 till övriga kommuner i länet 532 481 SCB 2012 t Nattbefolkning: Dagbefolkning (arbetstillfällen): 400 411 från övriga kommuner i länet 301 31 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling 68 -685 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 522 151 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 1 593 1 390 till övriga kommuner i länet 1 081 1 137 6 Nattbefolkning: Dagbefolkning (arbetstillfällen): 1 661 705 från övriga kommuner i länet 1 139 55

OMRÅDESBESKRIVNING - Karlskrona kommun 2019 Folkmängd 2018-12-31 ålder män kvinnor summa andel, Förvärvsarbetande med arbetsplats i området 32 444 Inpendling 5 587 Utpendling 4 240 antal bilar per 1 000 invånare 418 Områdesindex (Index 100 = ant bilar per 1 000 inv i kn arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-214 -175 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 245 143 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 1 271 942 till övriga kommuner i länet 932 765 9 Nattbefolkning: Dagbefolkning (arbetstillfällen): 1 057 767 från övriga kommuner i länet 812 62 kommun Bästa kommun Placering Umeå Poäng Goda livsvillkor 1.1.1 Valdeltagande, riksdagsvalet 89 86 93 Lomma 31/290 9 1.2.1 Andel som förvärvsarbetar 76 77 87 Habo 215/290 3 1.2.2 Andel öppet arbetslösa 3,4 4,3 1,5 Öckerö 91/290 7 1.2.3 Inkomstskillnader mellan könen (tkr) 54 70 11 Eda 67/290 Befolkningen efter kön och ålder år 2005 per tätort i Exempelbo kommun Avser 31 december 2005. Tätort: Folkmängd: Könsandel Förvärvsarbetande och medianinkomster år 2005 per tätort i In- och utflyttning under år 2006 i tätorter i Exempelbo kommun Antal flyttare totalt och efter varifrån (vart): egen kommun, eget. Kommunen 3 294 3 056 1 894 1 924 73 74 73 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 478 976 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal.

Antagande av översiktsplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 668 1 347 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 16 15 30 679 100 100 100 100 100 100 2 3 2 2 2 Totalt, % 100 100 100 Uppgift saknas 4 3 3 Aktivitet Antal Text Antal Förvärvsarbetande 16-64 år 34 849 Befolkningen 16- år 62230 Ej förvärvsarbetande 16-64 år 13 667 Förvärvsarbetande med bostad i området 36159 därav arbetslösa 792 Förvärvsarbetande med arbetsplats i området 40342 förtidspension 2 451 Inpendling 8177 studerande 6 040 Utpendling 395 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-189 -225 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 156 59 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 526 374 till övriga kommuner i länet 356 232 8 Nattbefolkning: Dagbefolkning (arbetstillfällen): 337 149 från övriga kommuner i länet 181 90 Män Kvinno Antalet barn eller unga, 6-15 år, beräknas öka med 92 personer från 1997 år 2019 till 2089 år 2030. Antalet unga, 16-18 år, beräknas minska med 12 personer från 653 år 2019 till 641 år 2030. Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19-64 år beräknas minska med 3 personer från 9495 år 2019 till 9492 år 2030

Pensionen kan öka med 340 kronor efter skatt 2016

Kommunen 10 460 9 794 9 185 9 309 72 72 72 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 384 774 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal. Kommunen 7 605 6 427 7 501 6 332 75 73 74 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016 53 109 2 944 2 830 5 775 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 8. över 16 år som ansetts ha varit förvärvsarbetande i november månad under referensåret och som är folkbokförda i Sverige den 31/12 referensåret. Yrkesinformationen gäller det yrke individen ansetts ha haft i november referensåret. Den ål-der som redovisas gäller uppnådd ålder vid årets slut. Som förvärvsarbetande räknas alla so Kommunen 3 646 3 478 2 647 2 730 66 66 66 Näringsl., övr. org. Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunen Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt Andel (%) av alla i resp. ålder Riket Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2017 Förvärvsarbetande efter sektor 2017 63 131 2 967 2 848 5 815 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4.

 • Revente billet musée.
 • FIFA 17 best players.
 • Fashion brand mission statement.
 • Techniker Krankenkasse.
 • Mäta temperatur i lägenhet app.
 • Skapa fejk Tinder.
 • Fadderbarn julklapp.
 • Fixfabriken Majorna.
 • Boot 2020 ticket.
 • Top 10 SBS Korean drama.
 • Sävedalens aik kläder.
 • Another word for Jetty crossword clue.
 • Moms på tjänster utförda i utlandet.
 • Canon EOS 250D tillbehör.
 • Avføring ved fettlever.
 • Plaster of Paris Sverige.
 • Vad är teism.
 • Saker att göra med kompisar.
 • NMT Sverige.
 • CDP packet format.
 • Vad har hänt med Heta linjen.
 • Atomic Blonde Satchel.
 • Vi är inte längre där SVT.
 • Vad innebär en samhällsfarlig sjukdom.
 • Optimal promillehalt.
 • Unabhängiger Stromvergleich.
 • Oktober Messe Mannheim 2020.
 • Spärra mobil.
 • Naissance Versailles Journal.
 • Charts 1977 UK.
 • Radio Steiermark glückwünsche Sonntag Nachhören.
 • Tulup Glasbilder.
 • Марки часовници.
 • Chicken nuggets med currydipp.
 • Vad innebär en samhällsfarlig sjukdom.
 • Once Upon a Time in Mexico Full movie download filmyzilla.
 • Namikaze Clan.
 • Singstar PS3 barn.
 • Bästa boken om hunduppfostran.
 • Verkstadshandbok PV 444.
 • Bondkatt ålder.