Home

Respiratorisk alkalos hög höjd

Alkalos: Orsaker, typer och symtom 202

Respiratorisk alkalos. Andningsorganisk alkalos uppstår när det inte finns tillräckligt med koldioxid i blodbanan. Det orsakas ofta av: hyperventilering, som vanligen uppstår med ångest; hög feber; brist på syre; salicylatförgiftning; är i hög höjd; leversjukdom; lungsjukdom > Metabolisk alkalos

Respiratorisk alkalos Hyperventilation Vistele på hög höjd För mycket from NUR PSYCHIATRI at Red Cross University College of Nursin Hyperventileringen leder till lägre halter av löst koldioxid i blodet, vilket i sin tur leder till högre pH. Vid respiratorisk alkalos förekommer ofta hypokalcemi som är ett tillstånd då halten av kalciumjoner i blodet sjunker till en onormal nivå. Respiratorisk alkalos förekommer oftast i samband med stress och ångestsjukdomar Metabol alkalos. Förväntad respiratorisk kompensation borde vara en ökning av pCO 2 med 0,08 x ∆HCO 3 = 0,08 x (30-24) = 0,5 kPa. pCO 2 förväntas därmed vara 5,3 + 0,5 = 5.8 kPa. Patientens pCO 2 på 4,6 innebär att det dessutom föreligger en respiratorisk alkalos. Patient med dehydrering, ångest och anemi. Exempel pH 7,40 pCO 2 2,9 HCO Respiratorisk alkalos innebär hyperventilation som vädrar ut koldioxid och orsakar alkalos. Om du ser respiratorisk alkalos måste du ta reda på varför patienten hyperventilerar - det finns både vanliga och farliga orsaker. Respiratorisk alkalos kan bero på oxygenerings/ventileratingsproblem, CNS-insulter/smärta/ångest eller som kompensation för en metabol acidos ; Kalium, fosfat och laktat kan påverkas av respiratoriska alkalose

En faktisk metabol alkalos (d v s högt pH p g a högt BE) beror hos lungsjuka oftast på diuretikabehandling. I typfallet har dessa patienter haft en måttlig PCO 2-stegring från början, metabolt kompenserad till normalt pH. Intensiv behandling med loopdiuretika inducerar en retention av bikarbonatjoner - en metabol alkalos En patient med lågt albumin, normalt pH och anjongap 10 kan alltså ha en kombinerad metabol alkalos och acidos med högt anjongap. Vid en respiratorisk acidos kompenseras den metabolt. Vid snabb regress av respiratorisk rubbning (oftast överdriven ventilation) kan metabola alkalosen ligga kvar 1-2d innan den försvinner. Inga åtgärder Beredningen innehåller Na + i hög koncentration (600 mEq/L) vars laddningar balanseras av lika stor mängd HCO 3 -. En flaska på 100 mL innehåller 60 mmol Na. SID i lösningen är alltså 600 mEq/L. Den höga osmolariteten innebär att lösningen är kärlretande Respiratorisk alkalos orsakas av hyperventilation och utvädring av koldioxid. Kronisk hyperventilation leder till sänkt bikarbonat och base excess. Orsak. Förluster via tarmen - hypokloremisk hypokalemisk alkalos. Förlust via kräkning, stomi, nasogastrisk slang. Laxantiamissbruk Respiratorisk alkalos 2,3-difosfoglycerat (2,3-DPG) Kronisk acklimatisering TABELL I. Riskbedömning enligt riktlinjer från Wilderness Medical Society (WMS) [20]. Riskerna baseras på tidigare icke-acklimatise - rade individer. Höjden refererar till den höjd där individen sover, och uppstigningen antas starta < 1 200 meter över havet (möh)

Respiratorisk alkalos. Respiratorisk alkalos initieras av en sänkning i pCO 2. Orsaken är oftast hypoxi men det kan också bero på leversvikt, anemi eller CNS patologi. Hypoxi kan ha flera orsaker men de vanligaste är hjärtsvikt eller lungsjukdom, inklusive pneumoni och lungemboli - Neural excitabilitet: Ökas vid respiratorisk alkalos pga minskad jonisering av Ca. Både viljestyrda och autonoma nerver påverkas. Ger hjärtklappning, kallsvett, dilaterade pupiller, panikkänsla (sympaticus) och parestesier/kramper från sensoriska och motoriska nerver

Alkalos: orsaker, typer och sympto

Vid långvarig vistelse på hög höjd (> 4000 m) utvecklas kronisk bergssjuka med nedsatt respiratorisk drive, minskad ventilation, erytrocytos, cyanos, svaghet och vänster kammar hypertrofi. Minimigräns för överlevnad är aB-P O2 på 2,5 kPa (30% syrgasmättnad) Vanligt hos personer som kommer in på platån, bergen eller hög höjd; patienter med bröstkörtel- och lungskador såsom lunginflammation, lungemboli, pneumotorax och lungstockningar som orsakar thorax-, lung- eller lungafferent nervstimulering och ökad reflexventilation; Hos patienter med medfödd hjärtsjukdom kan hyperventilering också uppstå på grund av ökade höger-till-vänster-shunts som resulterar i hypoton hypoxemi För jämförelse är natriumjonkoncentrationen ~3 000 000 gånger högre! Nordiska RETTS-mötet 2017. Det snäva intervallet av H˖-koncentrationen är viktig för att upprätthålla homeostas. •Enzymfunktion, glukosmetabolism, DNA-syntes Respiratorisk alkalos ↓HCO. hårt på hög höjd eller liknande), så kan man räkna med att blodet under passagen genom lungkapillärerna, ekvilibreras med gasblandninge n i alveolerna. Detta innebär alltså, som visas i figuren, att blandat venöst blod från lungan har samma partialtry ck av syrg as och koldioxid som gasblandningen i alveolerna Alkalos Andningsalkalos Syra-bas-jämvikt Syra-basobalans Hypokalemi Bartters sjukdom Acidos Bikarbonater Acidos, respiratorisk Natriumbikarbonat Gitelmans syndrom Hypokapni Koldioxid Vätejonkoncentration Solute Carrier Family 12, Member 3 Hyperventilering Klorider Blodgasanalys HEPES Myoklonus Partialtryck Ammoniumklorid Njurkanaler, distala Encyklopedier, principer Kalium Vätske- och.

Respiratorisk alkalos Hyperventilation Vistele p\u00e5 h

Hög eller stigande PaCO 2 i denna situation kan kräva assisterad ventilation (NIV eller respirator) Vilken grad av hypoxi som hos den enskilda patienten riskerar att leda till organskador är mycket individuellt och beror av ett flertal faktorer, t ex hemoglobinvärde, kroppstemperatur, cirkulatorisk autoregulation, aterosklerotisk sjukdom mm Vad är syra-bas balansen? Ditt blod behöver den rätta balansen av sura och basiska (alkaliska) föreningar att fungera korrekt Det är viktigt att ha med tillräckligt med mediciner för att behandla eventuell exacerbation, eftersom de respiratoriska marginalerna blir mindre på hög höjd [10, 23]. Diabetes. Ökad basalmetabolism och fysisk aktivitet minskar insulinbehovet hos insulinberoende diabetiker, men sympatikuspåslaget ökar insulinresistensen, så det går inte att på förhand förutspå optimal insulindos Alkalos beror vanligtvis på att en ökad frekvens av andning, eller hyperventilation, där det finns en ökad utsöndring av koldioxid, en syra. Smärta, ångest, astma, lunginflammation eller ens på hög höjd kan orsaka hyperventilation. Hjärntumörer eller skador, leversvikt, och hjärnhinneinflammation är andra möjliga orsaker till. Hyperventilation orsakar dock även en motsatt effekt, respiratorisk alkalos, som hindrar andningscentrum från att höja andningsrytmen så mycket som krävs. Oförmåga att öka andningsrytmen kan förorsakas såväl av inadekvat karotidkroppssvar som pulmonell respiratorisk insufficiens eller njursjukdom. [1] [4

Alkalos - Wikipedi

Pseudo-respiratorisk alkalos kännetecknas av låg blod-pH och hög hos patienter med svår metabolisk acidos till följd av dålig blodcirkulation system (t.ex., kardiogen chock, hjärt-lungräddning under). Pseudo-respiratorisk alkalos observeras när mekanisk ventilation (ofta hyperventilering) uppvisar större mängder alveolär CO2 än normalt 2. Kronisk respiratorisk acidos 3. Akut respiratorisk alkalos 4. Icke-kompenserad metabol alkalos Nordiska RETTS-mötet 201 För låg koldioxidhalt i blodet. Patienten kan vara kall och blek. En hög andningsfrekvens (takypné) behöver inte innebära hyperventilering, vad som bör mätas är hur mycket CO2 som ventileras ut. Hyperventilation, att för mycket CO2 vädras ut, leder till respiratorisk alkalos dvs en förhöjt pH i blodet Respiratorisk alkalos:Uppstår t.ex. när vi är uppe på hög höjd där syrgastrycket i luften är låg. Detlede till ökad ventilation och lungorna eliminerar därmed större mängderkoldioxid än vad som produceras i vävnaderna

 1. kompenserad respiatorisk alkalos. Ett förhöjt basöverskott/standardbikarbonat ses istället vid en metabol alkalos eller en kompenserad respiratorisk acidos. Respiratorisk acidos: sänkt pH, ökat pCO2. Vid primär respiratorisk acidos är basöverskott normalt. När njurarna kompenserat acidosen får man ett ökat basöverskott
 2. Exempel på uppkomster av respiratorisk alkalos: Smärta och oro Feber Hysteri Överventilation i respirator Salicylatintoxikationer Minskar O2-upptag Vistelse på hög höjd eller i dåligt ventilerade lokaler Analyssvar kan se ut såhär: pH - 7,55 (högt värde) PCO2 - 2,8 kPa (lågt värde) St-HCO3 - 24 mmol/L (normalt) BE - 0 mmol/L (normalt
 3. Orsaken till ökad ventilation vid respiratorisk alkalos kan delas upp i tre olika grupper, vilka? Perifer stimulering — som hypoxi pga hög höjd, lungemboli, lungödem, astma osv, eller allvarlig anemi
 4. Sammanfattningsvis kompenserar njurarna delvis för respiratorisk acidos genom att höja blodbikarbonat. Ett högt basöverskott, sålunda metabolisk alkalos , innefattar vanligtvis ett överskott av bikarbonat . Det kan orsakas av. Ersättning för primär respiratorisk acidos
 5. Acklimatisering. Acclimatization är ett komplex av reaktioner som gradvis återställer vävnadssyresättning till normala hos personer under höghöjd. Men trots acklimatisering framträder hypoxi vid hög höjd i alla. De flesta människor acclimatizes till en höjd på upp till 3000 m om några dagar. Ju högre höjd, desto längre anpassningstid
 6. Respiratorisk alkalos. Respiratorisk alkalos inträffar när lungorna alltför effektivt gör sig av med den koldioxid som finns i blodet, exempelvis vid hyperventilation. Hyperventileringen leder till lägre halter av löst koldioxid i blodet, vilket i sin tur leder till högre pH
 7. Behöver vi höja pH:t? • Svag evidens (=ingen?) • Hjärtstopp: rekommenderas ej i riktlinjer • Ketoacidos: möjligen vid pH < 6.9 (ingen evidens dock) • Na-bik: pCO2 måste vädras ut, kan öka intracellulär acidos • Gör inget dumt, behandla grundorsak • Risk metabol alkalos (vilket är svårbehandlat

Orsaker till respiratorisk alkalos innefattar sådana mindre tillstånd som hyperventilering och hög feber, men även allvarligare tillstånd som kroniska andningssjukdomar som påverkar andning, leversjukdom och salicylatförgiftning, rapporterar MedlinePlus. Även vid höga höjder kan överdriven koldioxidutsläpp leda till alkalos Respiratorisk alkalos Orsak Ökad andning gör att för mycket CO2 vädras ut vid t.ex. resp. behandling, oro och ångest, hög höjd. PCO2 sänks, BE är normalt

Genom att hypokapni tenderar att göra höja pH i blodet (respiratorisk alkalos) förstärks hypoxin i hjärnan. Detta eftersom hemoglobin inte avger syre lika lätt i en miljö med högre pH (normalt pH i blod är 7,35-7,45) A. Metabolisk alkalos B. Metabolisk acidos C. Respiratorisk alkalos D. Respiratorisk acidos 4. En äldre dam har vårdats för en höftledsfraktur. Hon inkommer nu från korttidsboendet där hon varit en längre tid eftersom hon väntar på justeringar i hemmet så hon skall kunna använda rullator. På korttidshemmet har man noterat at Respiratorisk Acidos: Låg pH och Över 45 mm Hg P-CO2. Vid ytligt andning och dåligt gasutbyte. Respiratorisk Alkalos: Högt pH och Under 35 mm HG P-CO2. Vid hyperventilering (stress/smärta) Metabol Acidos: Lågt pH, lågt HCO3-. Alkoholintag (blir ättikssyra) eller diaree (blir av med HCO3-) Metabol Alkalos: Högt pH och hög Gyllene regel I Om du mår dåligt på hög höjd är det höghöjdssjuka tills motsatsen bevisats. Gyllene regel II Fortsätt aldrig uppåt med symtom på AMS. Gylllene regel III Om du blir sämre (eller får HARE eller HAPE), gå ner på en gång. Nu är du redo, gå och åtnjut den höga höjden

respiratorisk alkalos - Blodgas

2, metabolisk alkalos, renal sekretion H + minskad HCO3-utsöndring ökad, urinen är alkalisk, men i frånvaro av kaliumalkalos ökade renal tubulär sekretion H +, urinen är sur. 3. Koncentrationen av Cl- i urin hos patienter med metabolisk alkalos hjälper till att analysera etio för metabolisk alkalos P-våg: <0,12 s bred, <2,5 mm hög. Ofta bifasisk i V1, ibland V2. <1 mm neg i V1. Patologisk i minst 2 intilliggande avledningar = Q-vågsinfarkt. Normalt med stor Q-våg i III (respiratorisk). R-våg i V5 och V6 <27 mm hög. S-våg i V1 + R-våg i den högsta av V5 eller V6 <35 m

Blodgas, tolkning vid andningsproblem - Internetmedici

Om PaCO 2 är tillräckligt högt kan vi få andningsdepression med respiratorisk kollaps med förvärrad acidos. Ökat PaCO 2 ger cerebral kärldilatation vilket kan vara problematiskt vid redan förhöjt intrakraniellt tryck Respiratorisk alkalos - uppstår när för lite koldioxid i blodet orsakas av hälsotillstånd som hyperventilation, feber, brist på syre, salicylatförgiftning, hög höjd och lung- och leversjukdom. Metabolisk alkalos - utlöst av processen att avlägsna för mycket syra, följt av en ökning av alkaliska nivåer

Högfebril (39.4°C). pH 7.53 pCO2 2.12 kPa pO2 7.4 kPa BE -2.8 HCO3 21.9 mmol/l Sat 87% Laktat 4.3 Tolkning: Respiratorisk alkalos 27 Respiratorisk alkalos Etiologi: Lågt pCO2 p g a hyperventilation Symtom: Akuta; parestesier, yrsel, svimning Behandling: Underliggande orsak Hypoxemi -Anemi -Hjärtsvikt -Pneumoni -LE -Hög höjd Stimulering av respirationscentrum -Feber -G- sepsis -Hjärntumör -Salicylatintox - Leverencefalopati Psykogen -Panikångest -Smärta Mekanisk hyperventilation 28. Hyperventileringen leder till lägre halter av löst koldioxid i blodet, vilket i sin tur leder till högre pH. Vid respiratorisk alkalos förekommer ofta hypokalemi som är ett tillstånd då halten av kaliumjoner i blodet sjunker till en onormal nivå. Respiratorisk alkalos förekommer oftast i samband med stress och ångestsjukdomar

respiratorisk acidos - Blodgas

 1. Förväntningar (prognos) Vad som kommer att hända beror på vilket villkor som orsakar respiratorisk alkalos.Komplikationer Kramper kan förekomma om alkalos är mycket svår. Detta är mycket sällsynt. [sjukdomarna.se] Multidisciplinärt omhändertagande (kombination av lungmedicin, palliativmedicin, fysioterapi och arbetsterapi) kan förbättra patientens förmåga att hantera sin dyspné.
 2. Study Njurar- utifrån tentafrågorna på drive flashcards. Create flashcards for FREE and quiz yourself with an interactive flipper
 3. ant syndrom med hypokalemisk metabolisk alkalos
 4. Respiratorisk alkalos o metebol acidos Respiratorisk acidos i metabol acidos Respiratorisk alkalos o metabol alkalos Metabolisk alkalos o respiratorisk alkallos Acidos är ph Lägre än 7,35 Högre än 7,45 ---- -.-,
 5. inte smärtstillande Jag måste få invända mot föregående inlägg som tar upp smärtstillande på slutet. Kropnne signalerar att något är fel genom smärta av något slag, t ex fel vätsketryck i kroppen pga höjden. Tar du smärtstillande och fortsätter uppåt blir sannolikt problemen värre men..
 6. Syra basbalansen (Vätejonen: en positivt laddad jon lätt att: Syra basbalansen (Vätejonen: en positivt laddad jon lätt att förflytta sig kan lätt förstöra funktionen av livsviktiga enzymer. Om den förekommer i för hög koncentration. De flesta enzymsystem vi har i kroppen fungerar bäst när vätejonkoncentrationen är neutral eller ligger på den nivå den ska ligga

- huvudända höjd ca 30 grader (minska risk för aspiration) (0.5 + 0,5 p) - ok att istället skriva att snabbverkande muskelrelax med Celokurin ska ges, för att snabbt ge bra förhållanden för intub samt fort gå ur om trassel med intub (cannot ventilate/cannot intubate) (0,5 + 0,5 p 3. ANDNING (respiratorisk alkalos eller acidos) Vid inandning förs syrerik luft över till blodet och koldioxid förs över till lungorna för att andas ut. Ju mer koldioxid och kolsyra som finns i blodet desto surare blir blodet. När vi andas ut koldioxid stiger blodets pH-värde, dvs. blir mer basiskt

Blandad respiratorisk- och metabol alkalos Akut respiratorisk alkalos 2. Barn har dåligt utvecklade bihålor från födseln och får normalt endast infektioner i vissa. Vilka bihålor utvecklas sist EEG visar sidoskiftande spikes och sharp-waves med hög amplitud, centralt och midtemporalt samtidigt, ffa under sömn Perifer stimulering — som hypoxi pga hög höjd, lungemboli, lungödem, astma osv, eller allvarlig anemi. [brainscape.com] [] lugnande smärtstillande), dock ej vid skallskada Respiratorisk alkalos vid psykogen hyperventilation andas i plastpåse vid kompensatorisk hyperventilation pga hypoxi, ex anemi [medicinkompendier.se RESPIRATION (Ventilation (Inandning, inspiration ( Vidgning av lungorna,: RESPIRATION (Ventilation, Gasutbyte Alveolär ventilation , Andningens steg från luft till celler , Alveoler, Andningsnedsättande sjukdomar, Blodets transport av CO2 , Syrgastransportens länkar - var ligger våra begränsningar?, Bihålornas placering, Andningsapparatens uppgift:, Förutsättning för gasutbyte.

NarkosguidenSyra-basrubbningar - Narkosguide

 1. Respiratorisk acidos. En mild respiratorisk acidos hör till en normal förlossning; den uppstår snabbt och försvinner lika hastigt i samband med barnets första andetag. Mycket hög koldioxidhalt kan fördröja det första andetaget men när barnet skriker vädras koldioxiden snabbt ut
 2. Respiratorisk alkalos inträffar när lungorna alltför effektivt gör sig av med den koldioxid som finns i blodet, exempelvis vid hyperventilation.Hyperventileringen leder till lägre halter av löst koldioxid i blodet, vilket i sin tur leder till högre pH

Metabolisk alkalos - Janusinfo

 1. Om pH alkalotiskt, respiratisk alkalos ska ha pCO 2. Om inte pCO 2 , så är det metabol alkalos. Steg 3. Föreligger kompensation? Respiratorisk acidos/alkalos kan vara akut eller kronisk Akut -innan metabol kompensation sker, oftast högre avvikelse i pH Kronisk -här har metabol kompensation sket
 2. Ammoniumklorid eller surgörande medel har använts vid behandling av alkalos! Accidentellt intag av syror. Medfödda metabola syndrom. Medfödda sjukdomar med acidostendens på grund av metabola rubbningar. Dessa patienter diagnosticeras i regel i spädbarnsåldern. ICD-kod: Metabolisk acidos E87.2. Senast ändrad 2019-10-07
 3. D. Respiratorisk alkalos med ofullständig metabol kompensation . E. Respiratorisk acidos med ofullständig metabol kompensation _____ Question #: 5 . Ascites är ett vanligt tillstånd vid generaliserad cancer. Vilket av nedanstående påståenden om ascites vid generaliserad.
 4. Har en kraftig metabol acidos och en kompensatorisk respiratorisk alkalos på grund av hyperventilation (lågt aB-PCO2, högt aB-PO2, lågt pH). Kollar man Delta AG (21-12=9) och jämför med Delta HCO3- (27-2)=25 finner man Delta (HCO3-) gap= (9-25)=-16 vilket tyder på att det inte bara är metabol acidos utan även en respiratorisk alkalos
 5. ska risken för höjdsjuka. Frågeställaren har läst i hälsocentralens reserådspärm att Diamox kan tas för att.

Hyperventilation orsakar dock även en motsatt effekt, respiratorisk alkalos, som hindrar andningscentrum från att höja andningsrytmen så mycket som krävs. LASER-wikipedia2 Tiazider, inklusive hydroklortiazid, kan orsaka vätske-eller elektrolytförändringar (hypokalemi, hyponatremi och hypokloremisk alkalos NU-sjukvården Barium.ID: Respiratorisk insufficiens 25826 Rutin 5 (7) Papperskopior gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva! Behandling - infektionskontroll Om man misstänker att en infektiös process är orsaken till andningssvikten, s

Check 'Alkalos' translations into English. Look through examples of Alkalos translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Ingen pulmonell kontroll 4. Njurarna är långsamt insättande och hinner inte kompensera en akut (som är vanligast) rubbning Vid alkalos binds Ca till albumin i högre grad minskat fritt Ca i blod och CNS kramper Sämre syreavgivande till vävnaden vid alkalos. Syre avges lättare vid hög surhetsgrad Hyperventilation orsakar dock även en motsatt effekt, respiratorisk alkalos, som hindrar andningscentrum från att höja andningsrytmen så mycket som krävs. LASER-wikipedia2 Du bör också försöka lära dig att andas med hjälp av diafragman, för om man andas med hjälp av övre delen av bröstkorgen, ökar risken för hyperventilation Respiratorisk alkalos - uppstår när för lite koldioxid i blodet orsakas av hälsoförhållanden som hyperventilering, feber, brist på syre, salicylatförgiftning, hög höjd och lung- och leversjukdom. Metabolisk alkalos - utlöst av processen att avlägsna för mycket syra, följt av en ökning av alkaliska nivåer Respiratorisk alkalos är väckt den av minskade koldioxidhalt såsom skulle ske på hög höjd eller från en respiratorisk sjukdom som gör att du andas snabbare och mer ytligt än normalt , sänka nivåerna av koldioxid . Hypokalemic alkalos orsakas av en brist eller plötslig förlust av kalium i njurarna

 • SCA chefer.
 • JavaScript Date timezone.
 • Förklara begreppet procent.
 • Japansk restaurang Göteborg Aschebergsgatan.
 • Cornrows Männer Undercut.
 • Spontanansökan ringa.
 • Värdeberäknad mängd bensin.
 • Vegan presentkorg.
 • Batman gotham by gaslight imdb.
 • Mässing kastrull.
 • Marinad vildsvin.
 • Microsoft wireless display adapter v2 latest firmware.
 • Stockholm Hawaii.
 • Macbeth quotes Lady Macbeth.
 • Webcam Winterberg Sahnehang.
 • Bo på Saturnus.
 • Skolverket musik gymnasiet.
 • Heute journal Live.
 • Elisa Day.
 • Sublime Översätt.
 • Rutger Arnhult Klövern.
 • Saballus Berlin Hellersdorf.
 • Verkaufsoffener Sonntag heute Rhein Sieg Kreis.
 • Roku vs Apple TV.
 • NAV kompensasjon selvstendig næringsdrivende.
 • Bernard och Bianca krokodilerna.
 • Mussolini Zitate.
 • Excenterslip bosch gex 125 150 ave.
 • Richard Dean Anderson wife.
 • Lunds kommun förskoleverksamhet.
 • Michael page International uae limited Riyadh Saudi Arabia.
 • Shiloh Shepherd valpar säljes.
 • LED list batteri.
 • Svart tyg.
 • Bisonoxe.
 • Funda Amsterdam.
 • Starter pack.
 • Maimarktclub Mannheim.
 • Amazon Music Download.
 • Brother Skrivare Elgiganten.
 • Magaluf hotel.